Værd at vide om spildevand

Spildevand fra såvel almindelig husholdning som industri indeholder stoffer, der er skadelige for naturen. Organisk stof, kvælstof og  fosfor, tungmetaller og miljøfremmede stoffer skal renses ud af spildevandet inden det udledes til naturen.

Organiske stoffer opbruger den ilt, der naturligt findes i vandet, hvilket gør at dyr og planter dør af iltmangel. Kvælstof og fosfor medfører, at algevæksten stiger, og når algerne dør, medfører det iltsvind på samme måde, som organiske stoffer gør det. Ammoniak er kvælstof i en speciel form og er giftigt for fisk og andre dyr i vandmiljøet.

Rensningsanlægget fjerner disse stoffer fra spildevandet.

Vi vil alle sammen gerne have rent vand og dyreliv i hav, fjorde og vandløb. Derfor føres der løbende kontrol med kvaliteten af spildevandsrensningen, således at det vand, der ledes tilbage til naturen, overholder de gældende kvalitetskrav.

Hos os holdes hele tiden øje med, at rensningsanlægget fungerer, som det skal, således at kvaliteten af spildevandsrensningen altid er i orden. For at sikre at spildevandet overholder de fastsatte krav til kvaliteten, kontrollerer vi hver dag det rensede vand. Dette giver samtidig et indblik i, hvilke stoffer spildevandet fra områdets industri og husholdninger indeholder, når det kommer til rensningsanlægget.

Samtidig tages en række prøver, som skal sikre optimal styring af rensningsanlægget. For eksempel skal der holdes øje med antallet og typen af bakterier i det biologiske rensningsanlæg.

Vask bil med omtanke

Ved du, hvor vandet ender efter en bilvask? Det kan være svært at vide, hvor man skal gøre af vandet efter en bilvask - men her er et par tommelfingerregler i forhold til bilvask og spildevand...

Se videoen

Bundfældningstanke

For at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam fra bundfældningstanke, er der fastsat visse bestemmelser for tømning af bundfældningstanke i Holstebro Kommune. Ønsker du yderligere oplysninger om bundfældningstanke, eller skal du bestille ekstra tømning, så kontakt Vestforsyning Spildevand A/S.

Kontakt Vestforsyning Spildevand A/S

Spildevand i det åbne land

Ejendomme der udleder spildevand uden for de kloakerede områder er pålagt en spildevandsafgift fra staten.

Se afgiftssatserne på Skats hjemmeside

Læs mere om Statens punktafgifter her

Tilmelding og afmelding

Vestforsyning Spildevand A/S varetager tømning af bundfældningstanke for Holstebro Kommune, og alle ejere af ejendomme med bundfældningstanke har pligt til at tilmelde sig tømningsordningen. Afmelding af tømningsordningen kan kun ske, hvis ejendommen tilsluttes offentlig kloak, eller hvis den pågældende bundfældningstank af andre årsager sløjfes. Dette skal aftales med Holstebro Kommunes miljøafdeling.

Adgangsforhold

Bundfældningstanke skal være let tilgængelige. De skal således være beliggende i nærheden af kørefast vej. Bundfældningstankens dæksel skal være synligt og let aftageligt.

Regulativ for fælles obligatorisk tømningsordning i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune har lavet "Regulativ for tømning af hustanke", som vedrører forholdene omkring tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke eller lign.), herunder de betalingsmæssige forhold. Af regulativet fremgår endvidere hvilke kvalitets- og installationsmæssige krav, der stilles til bundfældningstankene samt hvilke forpligtelser borgeren har i forbindelse med selve tømningen af tanken.

Læs regulativet for tømning af bundfældningstanke

Log på tømningsordningen

Klik her for at logge ind med den kode, som du har fået tilsendt i brev

Tømning

Alle bundfældningstanke tømmes en gang årligt. Tømningen finder sted på et af kommunen fastsat tidspunkt. Ekstra tømninger kan rekvireres og afregnes særskilt efter en fastsat takst.

Tømningsordningen betales som en årlig afgift. Tømningsafgiften fastsættes en gang årligt og kan ses i det gældende takstblad og spildevand.

  Scroll ned for mere