Spildevand

Vestforsyning Spildevand renser spildevand fra hele Holstebro Kommune. Den daglige drift og vedligeholdelse varetages af vores egne medarbejdere, mens anlægsopgaver som hovedregel udbydes i licitation blandt eksterne entreprenører. Personalet i afdelingen deltager i kurser og efteruddannelser for løbende at være opdaterede og kompetente på spildevandsområdet.

Vi viser gerne vores renseanlæg frem. Det gør specielt mange skoleklasser brug af året rundt.

Informationer fra Holstebro Kommune og Vestforsyning

Vestforsyning Spildevand har i samarbejde med Holstebro Kommune lavet nogle informationssider på Holstebro Kommunes hjemmeside - klik her for at læse informationssiderne om spildevand fra kommunen.

RING 9612 7300

Kloakstop?

Hvis din kloak er stoppet kan du ringe til Vestforsyning Spildevand på tlf. 9612 7300 (døgnvagt) og få hjælp til at skaffe en slamsuger.

Bemærk:

  • Hvis der er stop i Vestforsynings ledningsnet, løser vi problemet uden beregning.
  • Sidder "proppen" mellem skelbrønden og dit hus, skal du selv betale for slamsugning.
  • Står der vand op i skelbrønden, er der sandsynligvis stop i vores ledningsnet, og så skal du kontakte os.
Kontakt Vestforsyning

Renseanlægget på Bisgårdmark i Holstebro

Vil du se, hvordan vi renser vandet?

Kom ud og se renseanlægget på Bisgårdmark i Holstebro.

Book en rundvisning

Forsyningsområde

(klik for stort kort)

Historien bag...

Da den kommunale vandforsyning blev en realitet i Holstebro i 1906, fulgte kort tid efter installation af vandklosetter og septiktanke. Spildevandet herfra blev sammen med borgernes øvrige spildevand ledt til det nærmeste vandløb og endte således i Storå.

Sådan fortsatte det indtil slutningen af 2. verdenskrig, og der var ingen tegn på, at Storå led overlast.

Efterhånden som byen voksede, voksede dog også udledningen af spildevand, og Storå begyndte at vise tegn på overlast. I sommerperioden begyndte der at opstå lugtgener, og fiskebestanden var på retur. Der var ikke længere nogen vej uden om - Holstebro skulle have et rensningsanlæg.

I 1948 blev det første mekaniske rensningsanlæg opført. Dette blev hurtigt udvidet med biologisk og delvist kemisk rensning af spildevandet. De gamle septiktanke blev de følgende år nedlagt, og alle de mindre bysamfund, der i 60'erne opstod i byens udkant, blev pålagt at lede deres spildevand til det kommunale rensningsanlæg.

I dag er Holstebro Centralrenseanlæg på Bisgårdmark et af de mest moderne i Danmark, og rensningsresultaterne ligger langt over de krav, myndighederne stiller. Indsatsen på rensningsanlægget har dog ikke alene været koncentreret om en optimal rensning af spildevandet til gavn for miljøet. Anlæggets bynære beliggenhed har også krævet en stor indsats for at mindske lugtgener. Resultatet er, at rensningsanlægget i dag stort set er lugtfrit og uden gene for sine omgivelser.

I 2007 blev Holstebro, Vinderup og Ulfborg-Vemb Kommune sammenlagt og Vestforsyning Spildevand A/S har nu 6 renseanlæg og omkring 1.300 km kloakledningsnet at drive og vedligeholde.

Spildevandstilladelse

Det er vigtigt, at udledning af spildevand sker med størst mulig hensyntagen til det omgivende miljø og til mindst mulig gene for områdets borgere. Derfor skal alle virksomheder, der udleder spildevand til kloakken, ifølge Miljøbeskyttelsesloven have en spildevandstilladelse. I Holstebro er det kommunens miljøafdeling, der giver spildevandstilladelsen.

I spildevandstilladelsen vurderer kommunens miljøafdeling blandt andet, hvilke miljømæssige konsekvenser det pågældende spildevand kan have for kloaksystem og renseanlæg.

 

Det er vigtigt at skelne mellem de stoffer, som rensningsanlægget er bygget til at håndtere, og de stoffer som anlægget ikke er bygget til at håndtere. For at sikre rensningsanlæggets vand- og slamkvalitet stilles der derfor krav om maksimalt tilladelige stof- og vandmængder. Man er eksempelvis meget opmærksom på stoffer, der kan hæmme de biologiske processer i rensningsanlægget. Ligeledes er man meget opmærksom på risikoen for afledning af tungmetalholdigt spildevand og på spildevand indeholdende miljøfremmede stoffer.

Sanitært spildevand, dvs. spildevand fra toilet, bad og mindre køkkener, samt spildevand fra rengøring af kontor, bad og lokaliteter, som ikke på nogen måde kan indeholde særlige forureningsmæssige komponenter, kræver ikke tilslutningstilladelse.

Spildevandsplan

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 32 skal alle kommuner udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand.

Spildevandsplanen er  grundlag for kommunens administration på spildevandsområdet og information til borgerne om spildevandshåndtering i kommunen.

Læs spildevandsplanen for Holstebro Kommune på kommunens hjemmeside

  Scroll ned for mere