Om Vestforsyning Vand

Åbne brønde med kloakrender bekymrede i slutningen af 1800-tallet embedslægen, som opfordrede byrådet til at oprette en kommunal vandforsyning. Derfor nedsatte man i 1903 et vandværksudvalg, som skulle arbejde videre med tanken om at etablere et vandværk.

Den første kommunale vandforsyning i Holstebro blev en realitet i 1906. Der blev lagt et ledningsnet af støbejern, og allerede samme år blev WC-systemet indført. Den kommunale vandforsyning blev hurtigt meget efterspurgt, og flere udvidelser fulgte de kommende år. Allerede i 1921 var behovet for kommunal vandforsyning så stort, at man måtte bygge et nyt og større vandværk.

I 1950'erne skiftede man de gamle støbejernsledninger med blymuffer ud med plastledninger. Dette var ikke alene en forbedring for miljøet, men åbnede også mulighed for at lægge vandledninger ud i det åbne landskab. Ved kommunesammenlægningen i 1970 udvidede Holstebro Vandværk således sit forsyningsområde til at omfatte flere af omegnslandsbyerne.

Vandetsvej.dk

Har du brug for lidt inspiration eller let adgang til den nyeste viden om vand? På vandetsvej.dk kan du læse om vandforsyning og miljø og en masse indhold til undervisning. Her kan du finde faglig viden om vandets kredsløb, grundvand, vandværk, vandforbrug, kloak, renseanlæg, vandmiljø og klima.

Gå til www.vandetsvej.dk

I dag har Vestforsyning Vand A/S fem fungerende vandværker som årligt forsyner omkring 3,6 mio. m3 rent drikkevand til ca. 17.000 forbrugere i primært Holstebro, Vinderup og de tilstødende omegnsbyer.

Grundvandet pumpes op fra 29 boringer som gennemgår en naturlig vandbehandling på vores seks vandværker, inden det distribueres ud gennem 1.100 km forsyningsledninger til forbrugerne. Der føres både intern og ekstern kontrol med vandkvaliteten for at sikre rent drikkevand til forbrugerne.

Vandforsyningen drives efter "hvile i sig selv princippet", hvilket betyder at betaling af leveret drikkevand svarer til omkostningerne forbundet med at drive vandforsyningen.

Det er vores vision at sikre rent og billigt drikkevand af god kvalitet til vores kunder og sikre en så stabil vandforsyning som muligt.

 

Se filmen om det gamle vandværk i Helgolandsgade:

Refusion ved rørbrud

Hvornår kan man søge om refusion? Hvis du bliver udsat for et rørbrud på en skjult installation, kan du søge om refusion af din vandudgift.

Søg om refusion ved rørbrud

God hygiejne

Vestforsyning Vand A/S har i 2014 implementeret ledelsessystemet DDS (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed).

Systemet er et redskab til at sikre evnen til at leve op til kravene om god drikkevandskvalitet og en høj forsyningssikkerhed.

Vi arbejder med drikkevand og det stiller særlige hygiejniske krav, både til materialer, arbejdstilrettelæggelse og den personlige hygiejne.

 

I vores folder om hygiejnekrav kan du læse om en række forskellige arbejdssituationer, som vores medarbejdere kan blive stillet overfor dagligt. Folderen er et supplement til den instruktion, som vores medarbejdere skal give entreprenører, før arbejdet påbegyndes og bliver for nye medarbejdere underbygget af et hygiejnekursus.

Læs folderen om vores hygiejnekrav for alle medarbejdere i Vestforsyning Vand

  Scroll ned for mere