Spildevandspriser og leveringsbestemmelser

Her kan du se vores spildevandspriser og gebyrer. Vi tager forbehold for trykfejl.

RATER OG AFREGNING

Forbruget bliver afregnet efter de målere, der er på det enkelte forbrugssted Afregningsperioden følger kalenderåret, og der bliver opkrævet samlet for vand, varme og spildevand. Får du også strøm fra os, kommer det på en regning for sig selv. Privatkunder betaler a conto i rater i februar, april, juli og oktober. Årsopgørelsen bliver sendt ud i februar.

Rater og afregning

AFREGNING

Afregningsperioden følger kalenderåret, og der bliver opkrævet samlet for al forsyning. Privatkunder betaler a conto i rater i februar, april, juli og oktober. Årsopgørelsen bliver sendt ud i februar.

MÅLERE

Forbruget bliver afregnet efter de målere, der er på det enkelte forbrugssted.

Leveringsbestemmelser

Du kan læse mere om leveringsbestemmelser for spildevand i Betalingsvedtægten.

Se gældende leveringsbestemmelser

Performancebenchmarking

Performancebenchmarking er et værktøj til dialog mellem vandselskaberne og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance.

Ifølge vandsektorloven og bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber skal samtlige danske vandselskaber omfattet af vandsektorloven pr. 1. juni 2018 indberette data til Miljøstyrelsen omkring selskabernes performance inden for følgende fem områder:

  • Sundhed
  • Forsyningssikkerhed
  • Energi
  • Klima
  • Miljø

Performancebenchmarkingen skal anvendes som et dialogværktøj mellem vandselskaberne og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance.

Resultater af benchmarkingen i 2019 på baggrund af data fra 2018, kan ses her

Reglerne for trappemodel - beregning af vandafledningsbidrag

Miljøministeriet har indført nye regler for beregning af vandafledningsbidrag. Derfor skal forsyningsselskaber pr. 1. januar 2014 opkræve den variable del af vandafledningsbidraget på baggrund af en trappemodel.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Modellen gælder KUN for erhverv.

Man skal tilmelde sig ordningen på www.trappetilmelding.dk. Du skal ansøge om ordningen senest den 15. september hvert år Tilmelding gælder fremadrettet, således at en ejendomsejer alene skal lave en ny tilmelding, hvis der sker ændringer.

Læs mere om ordningen på Naturstyrelsens hjemmeside eller på www.trappetilmelding.dk

Klagemuligheder

Mener du ikke, at du har fået en korrekt sagsbehandling hos os, kan du klage til Nævnenes Hus:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang sat til 100 kr. Er der ikke fundet en rimelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Nævnenes Hus kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelserne for indbringelse af klager.

Læs nærmere om dine klagemuligheder på Nævnenes Hus hjemmeside

  Scroll ned for mere