Prospekt

Vedrørende udbud af aktier i VESTFORSYNING VIND A/S

INTRODUKTION

Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 811 af 1. juli 2015 om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer ("Prospektbekendtgørelsen"). Prospektet er udarbejdet i forbindelse med, at Vestforsyning Erhverv A/S giver naboer til den kommende vindmøllepark ved Gedmose ("Parken") mulighed for at investere i Parken ved køb af aktier i Vestforsyning Vind A/S ("Selskabet").

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 om fremme af ved-varende energi ("VE-loven"), skal 20 % af ejerandelene i Parken udbydes principalt til naboer, subsidiært til borgere i Holstebro Kommune.

Selskabet er stiftet med en samlet aktiekapital på kr. 11.400.000 og en egenkapital på kr. 60.000.000. I overensstemmelse med VE-lovens bestemmelser vil der blive udbudt Aktier for nominelt kr. 2.280.000 modsvarende 20 % af Selskabets samle-de aktiekapital.

Selskabets aktiekapital er opdelt i A- og B-aktier. B-aktierne er pålagt en særlig køberet i Selskabets vedtægter. De aktier, der udbydes ved nærværende udbud, er alle A-aktier, der således ikke er omfattet af køberetten.

Aktierne udbydes i perioden 21. september 2017 til 1. december 2017.

Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Dette Prospekt er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder lovbekendtgørelse nr. 251 af 21. marts 2017 med senere ændringer ("Værdipapirhandelsloven"), Prospektbekendtgørelsen og VE-loven.

Læs hele prospektet her

Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

  Scroll ned for mere