Offentligt møde om køberet til aktier i Gedmose vindmølleprojekt

Onsdag den 1. november 2017 kl. 19.00 i Plexus Idom-Råsted, Idomlundvej 23A, Idom, 7500 Holstebro

Aktierne udbydes af Vestforsyning Erhverv A/S

I anledning af den af Holstebro Kommune vedtagne lokalplan 1116, med tilhørende VVM tilladelse, vedrørende opførelse af 6 vindmøller i området ved Gedmosen mellem Gedmosevej, Falsigvej, Kærvej og jernbanen imellem Holstebro og Vemb, inviterer Vestforsyning Erhverv A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro hermed til offentligt informationsmøde om køberet til aktier i datterselskabet Vestforsyning Vind A/S.

På mødet vil der blive redegjort nærmere for køberetten til vindmølleaktier i Vestforsyning Vind A/S for lokale borgere.

I henhold til lov nr. 1392 af 27. december 2008 om vedvarende energi med senere ændringer ("VE-loven"), skal 20% af ejerandelene i vindmølleparken udbydes til borgere med CPR-registreret bopæl i Holstebro Kommune med forkøbsret for naboer, der bor indenfor en radius af 4.5 km fra den nærmeste vindmølle. Yderligere information om VE-lovens køberetsordning kan findes på www.energinet.dk.

Vestforsyning Erhverv A/S åbner nu op for køb af aktier i et nyt lokalt vindmølleprojekt med 6 vindmøller i området ved Gedmosen mellem Gedmosevej, Falsigvej, Kærvej og jernbanen mellem Holstebro og Vemb.

Se området for opførelsen af vindmøller

Der udbydes samlet 9.120 aktier i Vestforsyning Vind A/S, til en pris på DKK 1.315,79 pr. aktie. Det fulde beløb skal indbetales samtidig med fremsendelse af underskrevet købsblanket, dog senest den 4. december 2017. Når udbuddet er afsluttet, og aktierne er endeligt fordelt mellem de købeberettigede, som ønskede at benytte sig af køberetten, vil eventuelt overskydende beløb i forhold til den enkelte borgers antal erhvervede aktier blive tilbagebetalt via bankoverførsel.

Udbuddet vedrører køb af aktier i Vestforsyning Vind A/S. Aktieselskaber er en selskabsform, som bl.a. er karakteriseret ved, at selskabsdeltagerne (aktionærerne) ikke hæfter for selskabets forpligtelser modsat eksempelvis vindmøllelaug, der er organiseret som interessentselskaber, hvor deltagerne hæfter direkte, solidarisk og personligt for selskabets forpligtelser. Aktionærernes risiko i Vestforsyning Vind A/S er derfor begrænset til deres investering i aktier i Vestforsyning Vind A/S. Investorerne risikerer således alene helt eller delvist at miste værdien af deres aktier i selskabet.

Vestforsyning Vind A/S er stiftet med 45.600 aktier til en kursværdi på DKK 60.000.000.

I overensstemmelse med VE-lovens bestemmelser vil der heraf blive udbudt 9.120 aktier til en kursværdi på 12.000.000 modsvarende 20% af selskabets samlede aktiekapital. Vestforsyning Erhverv A/S, der er en del af Vestforsyning koncernen, deltager på lige vilkår med de øvrige aktionærer, både med hensyn til risikoen for tab og muligheden for gevinst.

De 9.120 aktier, som udbydes via køberetsordningen til lokale borgere, er tiltænkt personer over 18 år med CPR-registreret bopæl i Holstebro Kommune. Personer over 18 år med bopæl indenfor en radius af 4,5 km fra den nærmeste vindmølle har dog hver en forkøbsret til 50 aktier i overenstemmelse med VE-lovens regler.

Der kan købes aktier her på hjemmesiden i perioden fra den 21. september 2017 kl. 12.00 og frem til den 1. december 2017 kl. 12.00.

Hent købsblanket

Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder lov nr. 523 af 29. april 2015 med senere ændringer (”Værdipapirhandelsloven”), Prospektbekendtgørelsen og VE-loven.

Materialet kan også rekvireres på informationsmødet eller ved henvendelse til Louise Olsen, Vestforsyning, på telefon 9612 7389.

 

Køb af aktier sker ved udfyldelse af købsblanketten på hjemmesiden. Desuden skal et beløb på DKK 1.315,79 pr. aktie indbetales til Vestforsyning Erhverv A/S på den konto, som fremgår på hjemmesiden. Købsblanketter anses for ugyldige, såfremt de ikke er modtaget senest 1. december 2017 kl. 12.00, eller der ikke er indgået DKK 1.315,79 pr. aktie senest 4. december 2017.

De nærmere betingelser for køberetten vil blive gennemgået på informationsmødet den 1. november 2017.

Alle er velkomne

Læs prospekt for vindmølleudbuddet
  Scroll ned for mere