Grønt lys for stort klimasikringsprojekt af Storå

16. september 2016, kl. 11:39

Konkurrencestyrelsens forsyningssekretariat har givet grønt lys for, at Holstebro Kommune og Vestforsyning kan gennemføre et stort klimasikringsprojekt, der skal beskytte Holstebros centrum mod oversvømmelse fra Storå. 

De tre projekter, som skal løse klimaudfordringen, er et højvandsværn i midtbyen, en øget opmagasinering i Vandkraftsøen og opførelse af et stort dige øst for Holstebro by. 

De har ligget klar siden december 2015, og nu har Konkurrencestyrelsens forsyningssekretariat altså godkendt finansieringen, sådan at det nu kan detailprojekteres. 

Karsten Filsø, der er formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Holstebro Kommune glæder sig over Konkurrencestyrelsens godkendelse. 

- Vi har arbejdet på at finde en løsning på den klimaproblematik, som er blevet ubehagelig synlig de senere år. Oversvømmelserne i midtbyen er en udfordring, som der skal findes en holdbar løsning på, for det koster mange penge at håndtere følgerne, og der går mange værdier tabt, hver gang oversvømmelserne sker, siger Karsten Filsø. 

Holstebro har oplevet flere oversvømmelser i midtbyen, når Storå er løbet over sine bredder i forbindelse med tøbrud og langvarig regn, senest i december 2015. Dengang skete der omfattende skader på blandt andet et diskotek og kælderetagen under Musikteatret Holstebro. 

Klimaeksperter har vurderet, at der kan forventes stigende nedbørsmængder i fremtiden, og derfor har Holstebro Kommune og Vestforsyning samarbejdet om at finde en ambitiøs og langtidsholdbar løsning, som kan sikre byen, borgerne og erhvervsdrivende langt bedre mod oversvømmelser og følgerne deraf.  

Projektet går ud på at styre vandføringen gennem byen, så risikoen for oversvømmelser minimeres. Klimasikringsanlægget består af tilbageholdelse af vandet i to midlertidige reservoirer og et højvandsdige i midtbyen, der muliggør en højere vandføring i åen gennem byen i midtbyen. Det vil koste 45 millioner kroner at bygge anlægget, der skal beskytte Holstebro by mod alvorlige oversvømmelser. Konkurrencestyrelsen har 13. september givet tilladelse til, at opgaven kan medfinansieres af Vestforsyning Spildevand. Og det vil også være naturligt, forklarer Vestforsynings bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen: 

- Vestforsyning skal håndtere både spildevand og overfladevand - også når det regner rigtig meget. Derfor er det også en del af vores opgave at beskytte Holstebro mod oversvømmelser som følge af regn og tøbrud. Og når vi løfter opgaven i fællesskab, kan vi nøjes med at regulere spildevandstaksten med 1 krone pr. kubikmeter - eller cirka 150 kroner om året for en parcelhusfamilie, siger Nils Ulrik Nielsen.

Hvad sker der nu

Med godkendelsen af finansieringen af klimasikringsanlægget er første væsentlige skridt på plads. Men inden projektet kan blive en realitet er der endnu en række skridt, der skal tages. Dels skal projektet gennemgå en VVM-proces (Vurdering af Virkningerne på Miljøet), dels skal der gennemføres en offentlig høring, inden der kan træffes endelig beslutning om igangsætning af projektet.

De lodsejere, som påvirkes direkte af projektet, får et særligt fokus i den kommende tid, hvor de bliver kontaktet af Holstebro Kommune og Vestforsyning: 

- Vi har nu grundlaget på plads for at komme i en dialog med lodsejere i ådalen opstrøms den nye motorvejsbro, som bliver påvirket, og lodsejerne ved vandkraftsøen. Det er vigtigt for os at få forklaret, hvad det her kommer til at betyde, og hvordan det kommer til at virke og give dem mulighed for at komme med input, siger Karsten Filsø. 

Det forventes at første spadestik til projekterne vil kunne tages i første kvartal 2018. 

Fakta om klimasikringsanlægget

Klimasikringsanlægget indebærer etablering af et nyt dæmningsanlæg til midlertidig tilbageholdelse af op til 2 millioner kubikmeter vand i Vandkraftsøen og op til 3 millioner kubikmeter vand bag et nyt dige i Storådalen øst for den kommende motorvejsbro, syd for Hodsagervej.

Ved fuld udnyttelse af vandtilbageholdelse bag dæmning i ådalen vil 148 ha af ådalen blive kortvarigt oversvømmet med et vandspejl, der ligger op til 3 - 3,5 meter over det naturlige ekstremvandspejlsniveau og op til 5 meter over åens normale vandspejlskote. 

Ved anvendelse af Vandkraftsøen til midlertidig tilbageholdelse af vandet fra Storå vil vandspejlet i Vandkraftsøen hæves midlertidigt op til 1,4 meter over den normale vandspejlskote. Lodsejere ved Vandkraftsøen vil ved fuld udnyttelse af opmagasinering i Vandkraftsøen opleve oversvømmede arealer langs bredden. 

Den maksimale oversvømmelseskote vil dog stort set følge matrikelgrænsen ind mod de private haver, og således primært berøre kommunalt ejede arealer. Der vil være en række private bade- og bådebroer, som vil blive oversvømmet kortvarigt, det vil sige nogle dage. 

Det er vigtigt at pointere, at klimasikringsanlægget kun skal træde i kraft ved situationer, der ellers ville medføre udbredt oversvømmelse i Holstebro. Det vil sige situationer, som Holstebro senest oplevede i vintermåneder i 2007, 2011 og 2015. For at afværge en oversvømmelse svarende til den vi oplevede i 2015 ved tilbageholdelse af vand, skal der tilbageholdes 1,5 -2 millioner kubikmeter over 3-4 dage.