Information til installatører

Her kan du som fagmand eller installatør finde oplysninger om vores forsyningsområder inden for el, vand og fjernvarme. Desuden kan du finde informationer om ledningsnettet (LER), installationer, graveskader og meget mere.

Vi lægger vægt på, at vores leverandører er seriøse samarbejdspartnere, der respekterer vores værdigrundlag, og at produkter og tjenesteydelser fremstilles med respekt for miljø og menneskerettigheder.

Vi vil være en "fair kunde", der løbende sagligt vurderer leverandører og produkter, herunder at pris og kvalitet hænger sammen, og væsentlige indkøb jævnligt udsættes for konkurrence.

Vi vil ved udvælgelse af leverandører og produkter lægge vægt på:

  • En gedigen kvalitet på de produkter, der indgår direkte i den primære forsyningskæde
  • Prisen
  • En høj grad af leveringssikkerhed, herunder leveringstid
  • Minimalt eget lager

Læs hele Vestforsynings indkøbspolitik her

Ikon for el

EL

Skillefladen mellem elforsyningen og forbrugeren er på afgangsklemmerne på sikringen i kabelskabet. Det vil sige at stikledningen, der går fra kabelskabet til huset, hører med til husets installation, og derfor skal eventuelle fejl på stikledningen betales af ejeren af installationen/huset.

 

Har du spørgsmål omkring en elinstallation?

Kontakt dit netselskab.

Ikon for varme

VARME

Der kan i de fleste tilfælde anvendes brugsvandsvekslere til fremstilling af varmt brugsvand. I områderne Halgård, Meltoften i Nr. Felding og Harrestrupvej er det kun muligt at anvende varmtvandsbeholdere.

Vandinstallationer skal dimensioneres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Brugsvandsanlægget skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 55 grader C og en returtemperatur på 20 grader C og tryktabet over anlægget eksklusiv energimåler, må under drift maksimal være 3 mVS.

OBS! Der må kun opsættes vandvarmere, som kan overholde ovenstående krav til afkøling og tryktab.

Styring af brugsvandsanlægget skal udformes således, at der opnås en god afkøling og at tomgangsvarmetabet og vandspild mindskes mest muligt.

Vestforsyning dimensionerer stikledninger efter et maksimalt flow på 650 l/h ved en stiklængde op til 12 meter. Hvis der ikke kan opretholdes en tilfredsstillende brugsvandsproduktion under ovennævnte forudsætninger, anbefaler vi brug af boosterpumpe i anlæg.

Ud fra fabrikanternes datablade vurderes det at nedenstående brugsvandsvekslere kan bruges:

Producent Produktnavn
Danfoss Redan AkvaLux II (40 pl.)
Danfoss Redan Akva Les II (60 pl.)
Gemina Termix Novi type 2 (40 pl.)
Gemina Termix Novi type 3 (60 pl.)
Hoval HomeHeat VV type 2 (40 pl.)
Hoval HomeHeat VV type 3 (60 pl.)
Metro Therm Metro Eco (50 pl.)
Wavin Amnis+ Isol BVT 50 (50 pl.)
Tilmelding af varmeinstallationer

 

Større installationer til varmtvandstilberedning?