Vandkvalitet og hårdhedsgrad

Nedenfor kan du se, hvilke parametre vi går ud fra, når vandkvaliteten vurderes. Ud over vores egenkontrol, er vandforsyningen også underlagt regelmæssig ekstern kontrol.

Generelt

 • Lugt og smag: Vandet skal være friskt og uden særlig smag
 • Temperatur: Høj temperatur påvirker smagen og kan give risiko for bakterievækst. Forhøjet temperatur skyldes som regel opvarmning fra fjernvarmeledninger eller varmtvandsinstallationer
 • pH: pH værdien beskriver surhedsgraden i vandet. Ved pH under 7 er vandet surt, ved pH over 7 er vandet basisk
 • Ledningsevne: Ledningsevnen giver udtryk for vandets indhold af salte (ioner). Et vist indhold af opløste salte er med til at give vandet god smag

Vandets hårdhedsgrad

Hårdhedsgraden beskriver indholdet af calcium og magnesium udtrykt i grader dH. Det har bl.a. betydning for doseringen af vaskepulver. Hårdhedsgraden bør ligge mellem 5 og 30 grader.

Hårdhedsgrad Betegnelse
0-4 Meget blødt
4-8 Blødt
8-12 Middelhårdt
12-18 Temmelig hårdt
18-30 Hårdt
Over 30 Meget hårdt
Aktuelle tal for Vestforsyning
Område Hårdhedsgrad
Holstebro By (Holstebro, Idom, Nr. Felding, Mejrup, Krunderup og Tvis) 11,5 - Middelhårdt
Borbjerg (Borbjerg, Sandagergård, Hogager, Hvam og Skave) 5,7 - Blødt 
Mogenstrup 7,8 - Blødt 
Ejsingholm 9,2 - Middelhårdt 
Vinderup 9,2 - Middelhårdt 

Misfarvet vand

I korte perioder kan det opleves, at der kommer misfarvet vand ud af vandhanen. Dette sker i forbindelse med et brud på vandledningen, beredskabets afprøvning af brandhaner eller andre forstyrrelser i vandforsyningen.  Vandet bliver rødt, brunt eller sort og kan indeholde sorte partikler. Det kan også smage "metallisk". Det forsvinder normalt i løbet af få minutter, hvis man lader vandet løbe.

Misfarvningen er uskadelig og uden sundhedsfare. Den skyldes et kortvarigt forhøjet indhold af jern og mangan i drikkevandet.

Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt, det er naturlige forekommende stoffer i grundvandet - f.eks. indeholder vitaminpiller også jern og mangan. For stort indhold af jern kan dog give afsmitning på porcelæn og vasketøj - mangan kan give et fedtet og olieagtigt udseende og små sorte partikler.

 

Hvad sker der med vasketøjet?

Hvis der er meget jern i vandet, kan det – under uheldige omstændigheder – sætte sig i vasketøjet. Hvis det sker, er Forbrugerrådets anbefaling:

Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 l vand. Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning, med 3 dl soda til 10 l vand. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter normal vask.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte Vestforsyning Vand

Baggrundsinformation om jern og mangan

I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder. Ved behandling af vandet - iltning og filtrering - udskilles jern og mangan. Ved iltningen ændres jern og mangans kemiske sammensætning, så der dannes klumper. Disse udfældes og tilbageholdes i sandfiltrene.

Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det ikke undgås, at der sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til din bolig. Når vandstrømmen er ensartet - vandet løber samme vej og med samme tryk og styrke - forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men hvis der er brud på ledningen eller andet, der bevirker, at vandstrømmen ændres eller trykket falder, så rives der jern- og manganpartikler med vandet.

Efter brud vil Vandforsyningen normalt sørge for, at der sker en gennemskylning af ledningsnettet til vandet er rent.

Hjælp med at beskytte drikkevandet

Medens forbruget af pesticider i erhvervslivet styrtdykker, bruger vi lige så meget i haven som for 20 år siden.

I perioden fra 1996-2012 faldt de offentlige virksomheder og institutioners forbrug af pesticider med hele 88 procent. Men i samme periode har forbruget i private haver været uændret. Det fremgår af materiale fra Foreningen af Vandværker i Danmark og Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Der er meget skrappe krav til erhvervslivets anvendelse af sprøjtemidler. Til gengæld er der stort set ingen regulering af private haveejeres brug af kemikalier, og det kan være lidt af en udfordring, fordi mange drikkevandsboringer ligger meget tæt på privatboliger, fortæller afdelingsleder Jesper Madsen, Vestforsyning Vand:

"Der er for eksempel regler for, at landbruget ikke må sprøjte inden for en radius af 25 meter fra en drikkevandsboring, men der er ikke rigtigt nogen regler for private haveejere. Derfor kan vi kun appellere til, at havefolket vil tænke på miljøet, når de går i haven - enten ved helt at undgå sprøjtemidler, eller i hvert fald ved at dosere korrekt, så man undgår nedsivning til grundvandet," siger Jesper Madsen.

 

Miljøstyrelsens undersøgelse, "Salg af pesticider til brug i private haver 2011", afslørede, at hver 8. haveejer køber sprøjtemidler ved stalddøren hos landmændene. Det er ellers strengt forbudt, fordi landbrugets sprøjtemidler ofte er meget koncentrerede og skal fortyndes korrekt inden brug, ligesom man ofte skal have briller og maske på for at anvende dem sikkert.

"Det er en privat sag, om man ønsker at bruge sprøjtemidler i haven, men vi håber, at man vil tænke på miljøet, når man går i haven. Der kan være en del arbejde i manuel ukrudtsbekæmpelse, men det er god motion, og man kan jo altid tage et glas rent vand, hvis der kommer sved på panden," siger Jesper Madsen.

Grænseværdien for pesticider og pesticidrester i grundvand, der skal bruges til drikkevand, er 0,1 milligram pr. liter. Det svarer til ca. to dråber i et 25 meter-svømmebassin. Og de skrappe krav betød, at der sidste år måtte lukkes 14 danske drikkevandsboringer, efter at der blev målt rester af pesticider i vandprøver.

 

 4 tips til den sprøjtefri have

 1. Læg en ukrudtsdug, inden du anlægger fliser og ral. Fej med en stiv kost for at holde små ukrudtsplanter væk.
 2. Hold ukrudtet nede, før det får fat. Gå i haven lige efter regnvejr, så går arbejdet lettere.
 3. Undgå bar jord. Bunddækkeplanter og flis er et godt værn mod ukrudt.
 4. Brug naturens egen insektbekæmper: Fugle! Et mejsepar spiser 5 kg insekter på et år. Sørg for blomster til insekterne og en fuglekasse og vinterfoder til fuglene.

Indholdsstoffer

 • NVOC: NVOC er udtryk for vandets indhold af naturlige organiske stoffer, men kan også være tegn på forurening
 • Ammonium: Hvis ammoniumindholdet overstiger grænseværdien, kan det fremme bakterievæksten og øge korrosion. Ammonium fjernes ved almindelig vandbehandling
 • Jern: Jernindhold kan give bismag, hvis den overstiger grænseværdien. For meget jern kan give uklart vand, aflejringer i vandledninger, vandhaner m.v. Der kan også ske misfarvning af håndvaske, toiletkummer og vasketøj
 • Mangan: Mangan ses sammen med jern og giver stort set de samme ulemper
 • Klorid: Hvis klorindholdet overstiger grænseværdien, smager vandet salt
 • Nitrat: Hvis nitratindholdet overskrider grænseværdien, kan det være sundhedsskadeligt, især for spædbørn. Nitrat i fordøjelsessystemet omsættes til nitrit, der kan hæmme blodets iltoptagelse
 • Nitrit: Kan hæmme blodets iltoptagelse, hvis det overskrider grænseværdien
 • Sulfat: Giver sammen med indhold af natrium og magnesium anledning til en bitter smag, hvis grænseværdien overskrides
 • Totalt fosforindhold: Hvis fosforindholdet overskrider grænseværdien, kan det være tegn på forurening fra spildevand
 • Coliforme bakterier: Bakterier som kan forekomme i andre miljøer end menneskers og dyrs tarmkanal. Bakterierne kan være til stede i jord og vand. Hvis der er coliforme bakterier i vandet, kan det tyde på forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord, men der er ikke altid forurening
 • E coli: E coli findes udelukkende i menneskers og dyrs tarmkanaler. Hvis man finder E coli i drikkevandet, er det normalt tegn på forurening og der er dermed risiko for mulige sygdomsfremkaldende bakterier. Der er nultolerance for E-coli
 • Kimtal 37° C: Bakterier som vokser ved legemstemperatur, herunder en række sygdomsfremkaldende bakterier. Høje kimtal kan være tegn på sygdomsfremkaldende bakterier i vandet men ses også ved forurening af drikkevand på vandværket og i ledningsnettet
 • Kimtal 21° C: Ved indhold over grænseværdien kan det tyde på, at der er kommet bakterier fra omgivelserne (overfladevand, plantedele eller jord) eller opformering i vandet i form af mikrobiel vækst på vandværket eller i ledningsnettet
 • Pesticider: Vandet kontrolleres jævnligt for pesticider
 • Miljøfremmende stoffer: Vandet kontrolleres jævnligt for miljøfremmende stoffer

Vandmålere

I Vestforsyning Vands forsyningsområde er der installeret ca. 16.700 vandmålere. Målerne ejes og vedligeholdes af Vestforsyning Vand. Vi udfører i overensstemmelse med de lovmæssige krav med jævne mellemrum driftskontrol af alle målere for at sikre, at de fungerer optimalt.

Skulle du selv opdage en utæthed eller andre fejl ved din vandmåler, skal du omgående give besked til Vestforsyning Vand.

 

Har du mistanke om, at din vandmåler er i stykker, kan du kontakte os for at få den kontrolleret. Du vil kun blive afkrævet et gebyr, hvis det viser sig, at måleren ikke fejler noget.

Det er en god ide at aflæse din vandmåler med jævne mellemrum. Ved hele tiden at holde øje med dit vandforbrug kan du hurtigt opdage, hvis der er utætheder i din vandinstallation, og dermed undgå en ubehagelig overraskelse, når du modtager din vandregning.

Undgå frostsprængte vandrør og vandmålere

Det kolde vintervejr kan give problemer med frostsprængte vandrør på både vores vandledninger, men også kundernes egne vandrør. Frost og efterfølgende tøvejr giver bevægelse i jorden, og det kan i nogle tilfælde medføre revner i hovedledningerne under fortov og gader. Revnerne bliver ofte opdaget ved, at der strømmer vand ud disse steder.

Stands vandspildet - ring til os hurtigst muligt!

En utæt vandledning kan få mange tusind liter rent drikkevand til at fosse ud på jorden. Det er både ærgerligt og dyrt for os alle sammen, så vi har brug for din hjælp for hurtigt at kunne standse spildet. Opdager du et brud på vandledninger, som ligger i offentlige arealer, beder vi dig om at ringe til os hurtigst muligt på vores hovednummer tlf. 9612 7300. Uden for normal arbejdstid vil du blive viderestillet til døgnvagten, som ved alvorlige ledningsbrud kan tilkaldes døgnet rundt.

Registrerer du opstrømmende vand på din grund eller et unormalt forbrug på din vandmåler, kan der være brud på din egen stikledning eller dine interne jordledninger. I begge tilfælde bør du hurtigst muligt kontakte en VVS-installatør, som kan finde og reparere skaden.

Afbrydelse af vandforsyningen

Mens udbedringen af frostsprængte vandrør står på, må vi desværre ofte afbryde vandforsyningen til de nærmeste ejendomme. På grund af den frosne jord tager det ofte længere tid end normalt at grave ned til vandledningerne. Vi beder derfor vores kunder om at have tålmodighed, indtil vi igen kan tilslutte vandforsyningen.

Du kan finde servicemeddelelser om driftsforstyrrelser her på hjemmesiden

Nogle vandledninger er dine egne

Vi leverer dit drikkevand gennem et net af hovedledninger. Fra disse hovedledninger går der stikledninger ind til den enkelte ejendom. Du skal som grundejer selv vedligeholde stikledningerne fra din ejendom og frem til stophanen i grundskel.

Selv et mindre hul på din stikledning kan give et årligt vandspild på flere tusind kubikmeter. Det er spild af ressourcer og giver en unødig høj vandregning.

Forebyg frost i dine egne rør og vandmåler - og spar penge

Alle vore kunder opfordres til at holde øje med deres egne vandrør i og omkring huset. Hvis man har en vandmåler eller et vandrør, der sidder i uopvarmede omgivelser, er det en god idé at opvarme rummet eller pakke måleren/røret ind i noget isolerende materiale.

Frostsprængninger i vandmålere og forbrugernes egne vandrør dækkes ikke af Vestforsyning Vand og i de fleste tilfælde heller ikke af forsikringen. Har du spørgsmål om forebyggende frostsikring eller vandinstallationer i det hele taget, så

Kontakt Kundeservice

Meld hurtigt utætheder og fejl på vandmåleren

Utætheder eller fejl på vandmåleren skal hurtigst muligt anmeldes til os på vores hovednummer tlf. 9612 7300. Uden for normal arbejdstid vil du blive viderestillet til døgnvagten. Hvis måleren går i stå, vil forbruget blive beregnet ud fra tidligere års forbrug.

Hold øje med dit forbrug

Døgnet rundt kan du følge dit aktuelle årlige vandforbrug via vores gratis app til smartphone eller via selvbetjening her på hjemmesiden. Du kan benytte oplysningerne fra dit aflæsningskort til at få adgang til dine personlige oplysninger.

Selv om din måler er fjernaflæst, har du stadig selv ansvaret for at gribe ind, hvis der sker en frostsprængning på din stikledning eller i dine installationer.

Læs mere om fjernaflæsning her

  Scroll ned for mere