Udviklingsprojekter

Et af de vigtigste mål for os er at sikre en stabil energiforsyning til en fornuftig pris. Det kræver, at vi tænker meget langsigtet og ikke er bange for at tænke innovativt.

Vestforsyning var blandt initiativtagerne til Maabjerg Energy Center - BioGas, som er et af verdens største biogasanlæg. Det varede ti år fra de første tanker blev skriblet på en krøllet serviet, og indtil anlægget i dag er i drift. Det er blot et af eksemplerne på, at det betaler sig at tænke stort og langsigtet.

MEC - Biogas og MEC - BioHeat&Power er blot to af de tre ben i konceptet Maabjerg Energy Concept. Vi står overfor endelig at kunne realisere MEC - Bioethanol.


Maabjerg Energy Concept

Maabjerg Energy Concept er visionen om at lave en samlet, bæredygtig energiløsning baseret på lokale og CO2 neutrale råvarer, ved anvendelse af de seneste nye teknologier.

Projektet sammentænker flere energi- og forsyningsformål i et helhedsorienteret systemkoncept. Synergien mellem de enkelte løsninger udnyttes optimalt og med stor effektivitet, gennem nyttiggørelse og afbalancering af energistrømmene mellem enkeltanlæggene.

Konceptet tilfredsstiller flere formål: Der produceres varme og el, biogas og transportbrændstof, og endelig udnyttes næringsstofferne til gødningsformål.

Du kan læse meget mere på Maabjerg Energy Centers hjemmeside


MEC - BioGas

MEC - BioGas er et biogasanlæg af hidtil usete dimensioner. Anlægget er i stand til at håndtere store mængder gylle og affald fra fødevareindustrien, som igennem en kompliceret proces bliver omdannet til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som evt. kan anvendes til videresalg.

Projektet tager sit udgangspunkt i landbrugets stigende behov for at minimere udledningen af fosfor og kvælstof. Med etableringen af anlægget ventes mængden af disse stoffer at kunne nedbringes betragteligt, samtidig med at biogasproduktionen kan udnyttes i energiproduktion til gavn for hele lokalområdet.

Biogasanlægget fortrænger 50.000 tons CO2. De 20.000 tons fra produktionen af el og fjernvarme med biogas, de sidste 30.000 tons gennem reduceret emission af CO2 ækvivalenter direkte på landbrugsbedrifterne i form af mindre udledning af metan fra husdyrgødningen.

Du kan læse meget mere om MEC - BioGas på Maabjerg Energy Centers hjemmeside

 


Brint

På Vestforsynings anlæg ved Bisgårdmark i Holstebro har vi etableret en brinttankstation, hvor vi kan tanke brint, der bliver omsat til elektricitet om bord på vores brintbiler og de brint-elektriske biler, som Holstebro Kommune har indkøbt.

Brint produceres ved hjælp af elektrolyse, hvor man ved at sætte strøm til to elektroder, der er neddryppet i vand, får fremstillet ilt og brint. Det er en meget energikrævende proces, men det er alligevel økonomisk rentabelt, fordi vi kan købe strømmen billigt, når efterspørgslen er lav. Desuden er der den store fordel, at produktionen af brint er forureningsfri.

Både ilt og brint er meget anvendelige produkter. Ilten kan udnyttes til de iltkrævende nedbrydningsprocesser i forbindelsen med spildevandsrensnng eller til at fjerne dårlig lugt fra eksempelvis kloakvand.

Den producerede brint opsamles i en stor buffertank. Den rene brint kan lagres på trykflasker og distribueres for eksempel til brug i brintkøretøjer. Men der ligger også store muligheder i den urene brint, hvis den konverteres til methan, eller biogas som det også kaldes. Denne proces foregår i renseanlæggets tanke.

  Scroll ned for mere