Fundats

"Initiativpulje til talentudvikling og breddearbejde"

Vestforsyning har besluttet årligt at tildele et beløb til Initiativpuljen på op til 500.000 kr.

Vi ønsker med initiativet at være en virksomhed, der indlever sig i og aktivt bidrager til det lokalsamfund vi er en del af, og som opfattes som en attraktiv forsynings- og serviceleverandør over for nuværende og fremtidige kunder. 

Initiativpuljen skal administreres indenfor retningslinjerne i nærværende fundats, som beskriver formålet med Initiativpuljen, kriterier og betingelser for støttetildeling.

Det er en grundbetingelse for al udbetaling fra Initiativpuljen, at et eller flere af Vestforsyning-koncernens selskaber opnår en relevant markedsføringsmæssig effekt i forbindelse med udbetalingen, som står i rimeligt forhold til den konkrete støttetildeling.

Hovedformål

Hovedformålet er at fremme initiativer, der øger talentmassen og sammenhængskraften i lokalområdet (Holstebro Kommune) for at gøre området mere attraktivt at bosætte sig og arbejde i.

Den tildelte pulje skal støtte fremadrettede initiativer indenfor talentudvikling og breddearbejde indenfor sport og kultur.

Der kan indenfor de nævnte områder være tale om en ide til eller et ønske om:

 • at dygtiggøre eller kvalificere sig eller gruppen til at blive bedre til de ting man arbejder med.
 • at styrke det sociale samvær gennem nye aktiviteter eller lignende der øger sammenhængskraften i gruppen.
 • at iværksætte nye initiativer der har tilsvarende formål, og som vil involvere nye udøvere.
 • at styrke klub- eller foreningsarbejdet.

Eller tilsvarende formål.

Støttekomiteen

Vestforsyning A/S udpeger en Støttekomite til at varetage udvælgelsen af de støtteberettigede initiativer, bestående af op til 4-5 eksterne medlemmer. Medlemmerne vælges ud fra faglige kompetencer indenfor talentudvikling og breddearbejde i sport og kultur. Flertallet af Støttekomiteens medlemmer kan ikke udgøres af personer ansat i Holstebro Kommune og/eller politikere i Holstebro byråd.

Medlemmerne udpeges for en periode på 2 år, med mulighed for genvalg. Udpegningen sker i december måned med funktionsstart den efterfølgende 1. januar.

Støttekomiteen skal alene i dens forvaltning af de tildelte midler påse, at støttebeløb gives og bruges i overensstemmelse med formålet og på de i nærværende dokument angivne vilkår.

Støttekomiteens arbejde består i at udvælge de initiativer der bør tildeles støtte, samt at fremkomme med en begrundet indstilling til Vestforsyning A/S om endelig godkendelse af udbetalinger til de udvalgte ansøgere.

Støttekomiteen konstituerer sig selv med en Formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Støttetildeling

Ansøgere kan både være private- eller grupper af private personer, institutioner og foreninger o.l. Kommercielle selskaber kan ikke søge støtte.

Der kan søges om midler til initiativet, hvis personen eller organisationen har adresse i Holstebro Kommune.

Det er ikke diskvalificerende, hvis initiativet indebærer, at personen / gruppen i støtteperioden flytter fra området / til udlandet som et led i initiativet.

Den endelige beslutning om støttetildeling træffes af Vestforsyning A/S efter forudgående indstilling fra Støttekomiteen, jf. ovenfor. Vestforsyning A/S kan alene afslå indstillinger om tildeling af støtte med den begrundelse, at der ikke ses at foreligge en tilstrækkelig markedsføringsmæssig nytteværdi af støttetildelingen for Vestforsyning A/S eller et af selskabets koncernforbundne selskaber. Vestforsyning A/S foretager derimod ingen kvalitativ vurdering af Støttekomiteens indstillinger i forhold til, om den konkrete ansøger principielt falder indenfor fundatsens hovedformål om fremme af talentudvikling og breddearbejde indenfor sport og kultur.

Støtte er generelt betinget af:

 • At initiativet opfylder støtteordningens formål.
 • At initiativet ligger inden for reglerne i dansk lovgivning.
 • At ansøgere accepterer, at relevante dele af ansøgningen fremlægges på Vestforsynings hjemmeside.
 • At det ved evt. markedsføring af initiativet fremgår, at Vestforsyning har ydet tilskud.
 • At ansøgeren efter støtteperioden er forpligtet til at afgive en fortælling om, hvordan det er gået med initiativet, hvilket ligeledes fremlægges på hjemmesiden og kan anvendes i Vestforsynings magasin.
 • At det dokumenteres, at midlerne anvendes til det tildelte formål senest 1 år efter dato for tildelingen. - Såfremt dette ikke er sket, forbeholder Vestforsyning sig ret til at kræve de tildelte midler retur.

Støttekomiteen kan anmode om yderligere og / eller supplerende dokumentation.

Der ydes ikke støtte til:

 • Politiske eller religiøse formål og aktiviteter.
 • Kommercielle aktiviteter.
 • Sponsorater.
 • Løbende drift eller andre tilsvarende initiativer, der ikke er i overensstemmelse med formålet.

Støtten kan medgå til finansiering af studie- eller kursusophold, træningslejre, rejser, ophold og til forplejning, udstyr og rekvisitter i forbindelse hermed.

Støtten kan ikke medgå til aflønning af personer, bortset fra coach og konsulentbistand i ovennævnte forbindelse.

Der kan gives støttebeløb fra minimum 5.000 kr. til maksimum 50.000 kr. Det kan besluttes, at støtte et formål helt eller delvist.

Såfremt det tildelte beløb er mindre end 50% af det ansøgte beløb, falder udbetalingen først, når der forelægger endelig dokumentation for fuld finansiering af initiativet/projektet. Er dokumentationen ikke modtaget 1 år efter tildelingsdatoen frafalder ansøgeren retten til midlerne.

Støtteadministration

Vestforsyning stiller ressourcer til rådighed for administration af ordningen og som sekretær for Støttekomiteen, der afholder møder minimum 2 gange årligt i forbindelse med nedenstående terminer.

Støtteordningen tilrettelægges som en online ansøgningsordning på Vestforsynings hjemmeside.

Terminer

 • Der er åben for ansøgning om støtte hele året - dog med to årlige ansøgningsfrister den 1. april og 1. oktober.
 • Ansøgninger modtaget inden 1. april vil blive behandlet af Støttekomiteen senest 1. juni og modtage skriftligt tilsagn eller afslag senest 1. juli.
 • Ansøgninger modtaget inden 1. oktober vil blive behandlet af Støttekomiteen senest 1. december og modtage skriftligt tilsagn eller afslag senest 1. januar.
 • Midler fra Initiaitvpuljen udbetales den første bankdag i måneden efter støtten officielt er tildelt såfremt den nødvendige information og dokumentation er modtaget. 

 

Der udbetales alene midler til de tildelte ansøgninger efter endelig behandling af Støttekomiteens indstilling hos Vestforsyning A/S - og maksimalt indenfor den tilstillede ramme.

Godkendt på Vestforsynings bestyrelsesmøde den 21. september 2016.

  Scroll ned for mere