Regnvandshåndtering Hasselvej, Hyldevej og Egevej i Vemb

09. maj 2016, kl. 08:13

Opdatering d. 25. oktober 2016

Grundet de store mængder grundvand i området, har Vestforsyning set sig nødsaget til at opdele arbejdet langs Egevej i to etaper. Etape 1, der omfatter etablering af regnvandsbassin og pumpestationer til regnvand er nu stort set færdiggjort.

Etape 2, der udføres primo 2017, omfatter etablering af nye og større regnvandsledninger i Egevej, udløbsledning fra regnvandsbassin til Vestergade samt flytning af pumpestation for spildevand.

De større ledninger skal transportere regnvandet til den nye pumpestation. Pumpestation og regnvandsbassin kommer således ikke i brug før ledningerne i Egevej er omlagt.

Med henblik på at forbedre afvandingsforholdene på Hasselvej, Hyldevej og Egevej i Vemb saneres regnvandssystemet for de tre veje i løbet af 2016. 

Når opgraderingen er færdig, vil regnvandet blive ledt i nye og større ledninger i Egevej, og via pumpestation til et nyt regnvandsbassinet vest for Egevej. Her stuves regnvandet op inden kontrolleret udløb til Storå.  Desuden etableres der en ny pumpestation til pumpning af spildevand som erstatning for den eksisterende nedslidte pumpestation i Egevej.  Foreløbig projekttegning kan ses her

Holstebro Byråd har tirsdag d. 19. april vedtaget en "forhåndstilkendegivelse om ekspropriation af arealer på Egevej 1, Vemb til etablering af regnvandsbassin og spildevandspumpestationen". Dermed har Vestforsyning nu mulighed for at indgå aftale om jordkøb til bassin og pumpestationer.  Der er ultimo 2015 omdelt informationsskrivelse om det forstående arbejder

Arbejdet forventes igangsat inden sommerferien, mens det nye regnvandssystem forventes taget i brug omkring 1. november 2016. Fremdrift og rækkefølge af arbejderne vil i stor udstrækning afhænge af omfanget af grundvandssænkningen i området.  På grund af det høje grundvandsspejl vil arbejdet med bassin og pumpestationer fx først blive udført efter høsten, hvor grundvandsspejlet står lavest. 

Under anlægsarbejdet vil Egevej blive lukket mellem Hasselvej og Hyldevej, mens kørende adgang til de to boligveje vil blive opretholdt.

Opdatering d. 27. juni 2016

Vestforsyning har medio juni indgået aftale med entreprenør Ib G. Jensen A/S om udførelse af jord- og ledningsarbejder i Egevej.  Der er desuden udarbejdet en geoteknisk rapport og hydrogeologisk vurdering for området. 

På baggrund af disse har Vestforsyning set sig nødsaget til at gennemføre en mere tilbundsgående undersøgelse af grundvandsforholdene i området, inden arbejdet kan igangsættes.  Det forventes således, at arbejdet startes op efter høsten, hvor grundvandet står lavest. 

Hvorvidt arbejdet kan færdiggøres i indeværende år afhænger i stor udstrækning af grundvandets indvirkning på arbejdet.  Der vil løbende blive orienteret om arbejdets fremdrift på denne side.

Spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende projektet kan rettes til Alex Kirkegaard Kristensen på akk@vestforsyning.dk eller telefon 9612 7442.

  Scroll ned for mere